Chemlines etiska kod

Vår etiska kod utgör grunden för vår verksamhet. De etiska principer som presenteras nedan uttrycker våra värderingar i frågor om integritet, respekt, socialt ansvar och hållbarhet.

1. Integritet
Vi upprätthåller högsta möjliga nivå av ärlighet, transparens och ansvarstagande i all vår verksamhet

 

2. Respekt
Vi behandlar alla med värdighet, respekt och rättvisa för att skapa en kultur som präglas av inkludering och mångfald.

 

3. Rapportering av överträdelser och vanskötsel
Vi förespråkar öppen kommunikation och rapportering av överträdelser och vanskötsel för att bidra till en företagskultur som genomsyras av ansvarstagande och etiskt agerande.

 

4. Professionalism och utveckling
Vi eftersträvar en hög nivå av professionalism där vi kontinuerligt arbetar på att utveckla våra processer, system och metoder genom lärande och återkoppling.

 

5. Etiskt beslutsfattande
Vi fattar etiska beslut baserade på integritet, rättvisa, socialt ansvar och hänsyn till potentiella effekter för alla intressenter.

 

6. Sekretess och intressekonflikter
Vi prioriterar våra kunders, intressenters och samarbetspartners bästa och ser till att det inte uppstår några intressekonflikter. Vi har också en strikt sekretess- och integritetspolicy som skyddar den information som lämnas till oss.

 

7. Efterlevnad av lagar
Vi efterföljer alla relevanta lagar, förordningar och branschstandarder för att säkerställa en laglig och etisk verksamhet. Vi tar avstånd från alla former av trafficking och barnarbete.

 

8. Hållbarhet
Vi vill minska vårt klimatavtryck genom att understödja hållbarhet och miljövänliga arbetsprocesser.
Vår organisation åtar sig ansvaret att upprätthålla den etiska kod som presenteras ovan för att främja en positiv, proaktiv och ansvarsfull företagskultur.